Lapas karte: Uzziņa >> E. Dinsberga bibliogrāfija

E. Dinsberga bibliogrāfija

1895
Dünsbergs E. Wispahriga wehsture, jeb pasaules notikumi no wehstures eesahkuma laikeem lihds muhsu deenahm. Trescha grahmata. Wezu laiku wehsture. / no Augusta, pirmā Romas lielā ķeizara līdz Romas rietuma valsts iznīkšanai, jeb no 30. gada priekš Kristus dzimšanas līdz 476. gadam pēc Kristus dzimšanas. / pēc vēsturnieku ziņām sarakstījis Dünsbergu Ernsts sen. Liepāja: K.Ukstiņš, 1895. – 144 lpp.
1896
Bunyan, J. Krista gahjeens zaur pasauli us debesim / pēc Bunjana "Pilgerreise" sadzejojis 12 dziedājumos E. Dünsbergs. 2. daļa. Liepāja: K. Ukstiņš, 1896. – 198 lpp.
1900
Dünsberg E. Wihreeschu kreetnums un seeweeschu untums. Romāns divās daļās. 1.daļa. Liepāja: K. Ukstiņš, 1900. – 262 lpp.
1901
Dünsberg E. Wihreeschu kreetnums un seeweeschu untums. Romāns divās daļās. 2.daļas 1.puse. Liepāja: K. Ukstiņš, 1901. – 224 lpp.
1902
Dünsbergs E. Wispahriga wehsture, jeb pasaules notikumi no wehstures eesahkuma laikeem lihds muhsu deenahm. Trescha grahmata. Wezu laiku wehsture. / Viduslaiku vēsture. / pēc vēsturnieku ziņām sarakstījis Dünsbergu Ernsts sen. Liepāja: K.Ukstiņš, 1902. – 510 lpp.
1927
Dinsbergs E. Rudiš [Dzejolis] // Filologu biedrības raksti. 3. sēj. Rīga, 1927. 109. – 111. lpp.
1928
Dinsbergs E. Sainik dziesam uz rudiņ [Dzejolis] // Līgotņu J. Ernests Dinsberģis. Rīga, 1928. – 14. – 15.lpp.
1975
Dinsbergs E., Reinbergs M.Rīga, jeb, Ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi. Rīga: Liesma, 1975. – 94 lpp.
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   
   Mācies priekš dzīves, bet ne priekš
   skolas.  Miers baro, nemiers posta.
   Ar stipru neej  lauzties, nedz ar
   bagātu tiesā. Ko sēsi, to pļausi
   Deviņi amati desmitais bads.
Karlis Biķ iz Kubelim
Proves raksti, 1896.
1
2
3