Lapas karte: Uzziņa >> E. Dinsberga bibliogrāfija

E. Dinsberga bibliogrāfija

1863
Dinsbergs E. Cilkam ti vienreiz pusers zied [Dzejolis] // Latviešu avīzes. 1863. Nr. 17. 101. – 102.lpp.
Dünsberg E. Ehstere Ahdams, jeb werdsiba Afrikā / Mājām un skolām par nojēgšanu, kā pasaulē iet. Jelgawa : J. W. Steffenhagen, 1863. – 120 lpp.
Dinsbergs E. Jahpaks un Geerts isspriezes pa skuol [Stāsts] // Pēterburgas Avīžu pielikums „Zobu gals” 1863. Nr.12. – 117. – 120. lpp.
Dünsbergs E. Jozigas pasaziņas un stahstiņi. Ko gan originaligi, gan ar no Wahzu raksteem tapinatahm domahm sarakstijis Ernsts Dünsbergs. Ventspils: Brasholcs, 1882. - 84 lpp.
[Jocīgas pasaciņas un stāstiņi / ko gan oriģinalīgi, gan ar no Vācu rakstiem tapinātām domām sarakstījis Ernsts Dünsbergs] 2. izd. Liepāja : K. Ukstiņš, 1883. – 84 lpp.
Saite >>
Dünsberg E. Kabbatas grahmatiņa ar daudz lustigahm ziņģehm, sarakstita no E. Dünsberg, un wehl pawairota ar daschadahm ziņģehm no citteem Latweeschu rihmetajeem. Trescha daļa. Jelgawa: J.W.Steffenhagen un dehls, 1863. 118 lpp.
Schönberg E.F., Mathias V. Kabatas grāmatiņas ar daudz lustīgām ziņģēm. 1. daļa. Jelgava: J.V. Steffenhāgens un dēls, 1856. – 144 lpp.
Bīčere-Stova H. Unkel Tohma buhda, jeb Nehģeru dzihwe Amerikas wehrgu=walstîs, ko ihsi saņehmis savai tautai par pasaules atzihschanu latwiski pahrcehlis E. Dünsberg. Diwâs daļâs. Jelgawa: J.W. Steffenhagen un dehls, 1863. – 208 lpp.
[Autors nezināms]. Temps un Tohms. Dabas teateris. Latviski no E. Dinsberg. Jelgava, S.F.Steffenhagens un dēls, 1863. – 128 lpp.
1864
Dünsberg, E. Atlassa isstahstischana, kurrā tahs waijadsigakas un wehrā leekamas geögrafijas siņņas ihsi saņemtas un isstahstitas / ko ipaschi skolas=behrneem par palihgu pee geögrafijas mahzibas sarakstijis E. Dünsberg. Jelgava: J.W.Steffenhagen un dēls, 1864. - 107 lpp.
Atlasa izstāstīšana, kurā tās vajadzīgākās un vērā liekamas ģeogrāfijas ziņas īsi saņemtas un izstāstītas, ko īpaši skolas-bērniem par palīgu pie ģeografijas mācības sarakstījis E.Dinsbergs.
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3