Lapas karte: Uzziņa >> E. Dinsberga bibliogrāfija

E. Dinsberga bibliogrāfija

1865
Müller F. Lohpu draugs, jeb daschas derrigas siņņas par lohpu meesas un dwehseles dsihwibu un spehkeem / sarakstijis Ferdinands Millers ; latwiski pahrzelts no E. Dünsberg. Rīga, Ernst Plates, 1865. - 117 lpp.
Dünsberg E. Prinzis Mudris. Pasaules liktens. Rīga: E. Plate, 1865. – 70 lpp.
2. izd. Rīga: Ernst Plates, 1869.- 72 lpp.
Reinbergs M. Rihga jeb siņģe par Rihgu un wiņņas dsihwi / sarakstija M. Reinberg, pahrtaisija un wairoja E. Dinsberg. 2. Izd. Rīga: Ernst Plates, 1865. – 12 lpp.
4. izd. Rīga: [b.i.], 1875. – 64 lpp.
Dünsberg E. Swehta gaudu = peemiņņa ļohti Mihļotam un Augsti-zeenigam krohņamantineekam, Leelfirstam Zesarewitscham, Nikolai Aleksandrowitch, ko Deews us sawu debesu = walstibu aisaizinajis 12. April 1865, no Ernst Dünsberg citreizēja Dundangas pagasta skohlmeistera. Rihga: Ernst Plates, 1865. – 8 lpp.
[Autors nezināms]. Willis un Marr, jeb Marri ar selta gabbalu. / Latviski no E. Dinsberg. Rīga: Häcker, 1865. – 86 lpp.
1866
[Autors nezināms]. Jahnis Daniels Falks. Uszihtigs gahdatajs par zilwezibas-labklahschanohs. Latviski to pārcēlis E. Dünsberg. Rīga: W.F. Häcker, 1866. - 68 lpp.
Jānis Daniels Falks : uzcītīgs gādātājs par cilvēcības labklāšanos / latviski to pārcēlis E. Dinsbergs
1867
Schmolk B. Deew'galda grahmatiņa, ar ismekletahm swehtahm luhgschanahm, ka zeenigi jasataisahs un jaturrahs preeksch, pee un pehz swehta wakkariņa / no Benjaminscha Schmolka raksteem taggad latwiski pahrzehlis Ernst Dinsberg. Rīga: J. Deubner, 1867. - 100 lpp.
Diev’galda grāmatiņa, ar izmeklētām svētām lūgšanām, kā cienīgi jāsataisās un jāturās priekš, pie un pēc svēta vakariņa / no Benjamiņa Šmolka rakstiem tagad latviski pārcēlis Ernsts Dinsbergs
Dünsberg E. Ķeizara deenas Rihgâ, Juni, 1867. gaddâ / No E. Dünsberg. [Rīga]: [Ernst Plates], 1876. - 20 lpp. Saite >>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Nelietība un meli lai paliek tāļu no manis.
 Kam dārzā bites, tam medus lēts.
 Lielai jūrai lieli viļņi.
 Biezam mežam slaiki koki.
 Ātri deg, ātri dziest.

 
Karlis Magur iz Ludiem
Proves raksti, 1896.
1
2
3