Lapas karte: Muzejs >> Dokumenti >> Nolikums

Nolikums

Apstiprināts
ar Dundagas novada Domes
2010.gada 26.janvāra lēmumu Nr.15 (prot. Nr.2 11.par.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
 
IESTĀDES ,,Kubalu skola - muzejs"
 
NOLIKUMS
 
Izdots saskaņā ar 
likuma „ Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 8. punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

I Vispārīgie jautājumi

1.    Dundagas novada pašvaldības muzejs ,,Kubalu skola - muzejs" ir Dundagas novada Domes izveidota pašvaldības iestāde (turpmāk tekstā - iestāde).
2.    Iestādes mērķis ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.
3.    Iestāde savā darbībā ievēro likumu ,,Par pašvaldībām", Muzeju likumu, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Dundagas novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus un domes apstiprinātos iestādes politikas, stratēģijas un plānošanas dokumentus.
4.    Iestāde ir Dundagas novada domes padotībā esoša iestāde. Dome padotību īsteno ar Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora starpniecību.
II Funkcijas, uzdevumi un kompetence

5.    Iestādes funkcijas:
5.1.    uzturēt, papildināt un veidot muzeja krājumu, nodrošinot tā saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību;
5.2.    veikt pētniecības darbu, izmantojot muzeja krājumu un citus avotus;
5.3.    nodrošināt muzeja krājumu pieejamību sabiedrībai;
5.4.    veikt izglītojošu darbu;
5.5.    uzturēt un attīstīt iestādes darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

6.    Iestādes uzdevumi:
6.1.    komplektēt, zinātniski apstrādāt, glabāt un popularizēt muzeja krājumu;
6.2.    veikt novadpētniecības darbu Dundagas pagasta vēsturiskajās robežās;
6.3.    iekārtot un pilnveidot pamatekspozīcijas: skolas nams, saimniecības ēka (stallis, klēts, vāgūzis), sēta un apkārtējā lauku saimniecības vide;
6.4.    veidot izstādes un pasākumus;
6.5.    organizēt ekskursijas, lekcijas un citus pasākumus, sniegt konsultācijas;
6.6.    sagatavot publicēšanai, izdot un izplatīt iespieddarbus ar novadpētniecisku vērtību;
6.7.    uzturēt skolas sētu un apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošo Kubalu skolas zemi, ievērojot tās stāvokli 19.gadsimta beigās un balstoties uz senākajām liecībām par to;
6.8.    novada kultūrvēsturiska mantojuma pētījumos un popularizēšana attīstīt sadarbību ar muzejiem, arhīviem, atbilstošu nozaru speciālistiem, privātu arhīvu turētājiem, pašvaldības iestādēm (skolām, bibliotēkām un citām iestādēm);
6.9.    pētīt un attīstīt muzeja mārketingu un muzeja piedāvājumu apmeklētājiem, ievērojot:
6.9.1.    Kubalu skolas ēkas unikalitāti;
6.9.2.    skolas ēkas vēstures pieminekļa statusu;
6.9.3.    Kubalu skolas ēkas kā būves tehnisko stāvokli un skolas sētas etnogrāfisko vērtību;
6.9.4.    senās skolas tēla pēctecību muzeja darbā ar apmeklētājiem;
6.10.    veidot Dundagas apvidus novadpētniecības datu bāzi;
6.11.    nodrošināt gidu pakalpojumus;
6.12.    izstrādāt un īstenot projektus;
6.13.    veidot informatīvo datu bāzi par Muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam;
6.14.    piedalīties starptautisko projektu īstenošanā;
6.15.    pētīt sabiedrības pieprasījumu pēc muzeja pakalpojumiem un analizēt muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu;
6.16.    citi uzdevumi, kuru veikšanu nosaka normatīvie akti un domes lēmumi.
7.    Iestādes tiesības un pienākumus nosaka likums ,,Par pašvaldībām", Muzeju likums, citi likumi un Ministru kabineta noteikumi, Dundagas novada pašvaldības nolikums, kā arī novada domes lēmumi.

III Iestādes pārvalde

8.    Iestādes darbu vada un par tās rīcību atbild iestādes vadītājs.
9.    Iestādes vadītājs veic likumā ,,Par pašvaldībām", Muzeju likumā, citos likumos un Ministru kabineta noteikumos, Dundagas novada pašvaldības nolikumā, kā arī novada domes lēmumos noteiktās iestādes vadītāja funkcijas, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi.
10    Iestādes darbības politiku un darbības plānošanas dokumentus iestādes vadītājs saskaņo ar domi.
11.    Iestādei nav struktūrvienību.
12.    Iestāde pieņem un atbrīvo no darba darbiniekus par to savlaicīgi informējot pašvaldības izpilddirektoru.

IV Kārtība, kādā sniedzami pārskati par iestādes funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu

13.    Iestāde ne retāk kā reizi gadā, sniedz novada domei pārskatu par rīcību mērķa sasniegšanai, funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu. Iestāde ne retāk kā reizi gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par iestādes darbību un tai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu.
14.    Pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par rīcību mērķa sasniegšanai, funkciju izpildi, finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī citiem ar iestādi saistītiem jautājumiem.

V Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms

15.    Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
16.    Administratīvos aktus izdot tiesības ir tikai iestādes vadītājam.
17.    Iestādes vadītājam ir tiesības atcelt tā padotībā esošu amatpersonu un darbinieku lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

VI Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

18.    Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto iestādes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
19.    Iestādes vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domē.

VII Citi jautājumi

20.    Iestādei ir šāda adrese: Kubalu skola, Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.
21.    Iestādei var būt savs zīmogs un simbolika, kuru lietošanas un izmantošanas kārtība saskaņojama ar pašvaldības izpilddirektoru.
22.    Iestādes var izmantot saīsinātu nosaukumu ,,KSM", kad pilnā nosaukuma lietošana ir būtiski apgrūtināta.
23.    Iestādes finanšu līdzekļus pārvalda un administrē pašvaldības centrālā administrācija.
24.    Iestādes maksas pakalpojumus pēc iestādes priekšlikuma saskaņo dome.
25.    Iestādes uzturētās Kubalu skolas un apkārtējās vides robežas norādītas nolikuma pielikumā.
26.    Iestāde ir Dundagas novada pašvaldības struktūrvienības ,,Kubalu skola - muzejs" pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja, tajā skaitā uz to attiecas Kubalu skolas - muzeja politikas, stratēģijas un plānošanas dokumenti.
Viss raksts
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   Dundagā pie Kubulu mājām bija
   nesen uzcelta pirmā pagasta skola,
   kur E. Dinsberģis un F. Mālberģis bija
   skolotāji. Tur nu es sāku iet skolā.
   Tā bija mana pirmā īstā skola.
   [1846. - 1848.]
   Krišjānis Barons. Atmiņas. R., 1924.
1
2
3